Bærekraftig Reisemål

Bærekraftig Reisemål er en merkeordning for bærekraft i reiselivsnæringen som de fire destinasjonene i SITE jobber etter.

Tidlig i SITE-samarbeidet bestemte ordførerne i de fire kommunene at en merkeordning for bærekraft som en del av den felles langsiktige reisemålsutviklingen, er viktig både i et utviklingsperspektiv, ansvarsutøvelse og i forhold til konkurranse. Derfor ble det tidlig besluttet å jobbe gjennom tidligere prosjekter for å sikre at alle fire destinasjoner innehar merkeordningen Bærekraftig reisemål.

Målet med bærekraftsarbeidet i SITE er å:

Hele SITE-regionen skal fortsatt ligge i forkant med sine fire bærekraftmerkede destinasjoner, og alle medlemsbedrifter i regionen må fortløpende iverksette konkrete tiltak etter gjeldende standarder for å stadig forbedre seg og bli mer bærekraftige. Viktige deler av det arbeidet er å måle, forbedre og kommunisere.

Bærekraftsmerking i reiselivsnæringen

Bærekraft – så mye mer enn bare miljøspørsmål.

«Bærekraftsarbeid» handler om hvordan vi forvalter ressursene våre, der både sosiale, kulturelle, økonomiske og miljømessige ressurser henger sammen og er avhengige av hverandre. Sløser du med ressurser, uansett om det er vann, strøm, matsvinn, kompetansen til personalet eller tilliten til lokalsamfunnet og gjesten, så er det «bad for business». Du øker derfor bærekraften best hvis du jobber parallelt med de tre ulike dimensjonene som bærekraft omhandler (miljømessig, sosialt/kulturelt og økonomisk).

Hvordan henger Bærekraftig Reisemål sammen med Agenda 2030?

FNs bærekraftsmål er 17 ambisiøse og universelle mål som ble vedtatt av FNs medlemsland i 2015. Målene skal bidra til sosialt, økonomisk og miljømessig bærekraftig utvikling og nås innen år 2030 i alle verdens land. Dette er det som kalles Agenda 2030.

Global Sustainable Tourism Council (GSTC), et globalt råd etablert av FN for bærekraftig turisme.

GSTC har utstedt kriteriene som er skreddersydd reiselivsnæringen og som danner grunnlaget for sertifiseringer for reiselivsbedrifter (GSTC-I) eller destinasjoner (GSTC-D).

GSTC lager selv ingen sertifiseringer, men i verden i dag er det ca 30 GSTC-godkjente merkeordninger for bedrifter og ca 15 for destinasjoner som er basert på kriteriene utviklet av GSTC.

Man kan delta på opplæring ved GSTC og ha muligheten til å ta den offisielle GSTC Sustainable Tourism Course Exam, og ved vellykket gjennomføring motta et Professional Certificate in Sustainable Tourism fra GSTC for å vise til personlig kunnskap om ordninger innen bærekraftig reiseliv og gjennomføring i praksis av disse. I SITE-prosjektet har bærekraftskoordinator Carina Sisell tatt denne eksamen.

Bærkraftig Reisemål er en norsk sertifisering/merkeordning for reiselivsnæringen utviklet av Innovasjon Norge. Den er GSTC-godkjent og dermed synkronisert med FNs globale mål i Agenda 2030.

Det er utviklet en rekke verktøy som egner seg til å bidra til leveransene i merkeordningen. Disse kan blant annet brukes til å dokumentere reiselivets økonomiske verdiskapning, utvikling av gjestedøgn i lavsesong sammenlignet med høysesong og beregning av CO2-utslipp fra ulike deler av virksomheten.

Hva betyr et bærekraftsmerke for et reisemål?

Å inneha merket som et bærekraftig reisemål betyr ikke at man ER bærekraftig, men at man i fellesskap har tatt en beslutning om å hele tiden jobbe for å bli mer og mer bærekraftig. Merkingen er et verktøy for utvikling, og man må jevnlig vise til forbedring på lang sikt.

Sertifiseringens standard og kriterier er nyttige verktøy for bærekraftig destinasjonsutvikling, dersom og når tiltak iverksettes basert på en handlingsplan som er utviklet i fellesskap av næring og kommune. Støtte i beslutningsprosesser, oppfølgingsarbeid og rapportering inngår også.

Stadig flere turoperatører krever i dag at hotellene og andre ting de bestiller på destinasjonene, er merket med en GSTC-godkjent sertifisering.

Destinasjonsselskapene og kommunen i SITE-området har rett til å bruke logoen «Bærekraftig reisemål» på for eksempel egen nettside. Dette gjelder også enkeltbedrifter som innehar andre godkjente bærekraftsmerker.

Hvert tredje år må resertifisering gjennomføres, hvor mål og tiltak i handlingsplanen oppgraderes. Årlig frem til 30. april (med unntak av år for resertifisering) må det leveres en bærekraftsrapport til Bærekraftig Reisemål.

For å kunne svare på standardens kriterier og indikatorer, trengs samarbeid mellom virksomhetene i destinasjonen og den som svarer på kriteriene/indikatorene. Data og annen informasjon som det skal rapporteres på, er på destinasjonsnivå, men er basert på virksomhetenes innsamlede data, som dermed ikke rapporteres per virksomhet. I tillegg skal det inkluderes data fra undersøkelser som skal besvares av gjester, lokale innbyggere og bedriftene.

Når alt er besvart, vil en utpekt kontrollør komme på inspeksjonsbesøk for å se at alt er godkjent før man mottar sin sertifisering/merke.

Hva har skjedd med tanke på bærekraftsmerking i løpet av SITE-prosjektene?

SITE1:

På en politikertur i SITE I fikk de fire SITE-kommunene presentert merkeordningen Bærekraftig Reisemål som Innovasjon Norge hadde etablert og hvor Trysil kvalifiserte seg til merket i 2013. Alle 4 ordførere i SITE var enige om at dette var et arbeid de ønsket å starte opp i egen kommune.

SITE2:

Innovasjon Norge ble spurt og gikk med på å ta med Malung-Sälen og Idre-Älvdalen som pilotdestinasjoner for å teste den norske merkeordningen på de svenske destinasjonene.

I Engerdal ble det besluttet å starte arbeidet med å merke Femund-Engerdal som et bærekraftig reisemål ved hjelp av økonomisk støtte fra Innovasjon Norge.

I 2018, etter drøyt to års arbeide, oppfylte SITE II målet om at hele SITE-regionen skal utvikle sin bærekraft og kvalifisere seg til det norske merket «Bærekraftig Reisemål/Sustainable Destination».

  • Engerdal ble tildelt merket i august 2017
  • Sälen og Idre ble tildelt merket i mars 2018
  • Trysil kvalifiserte seg for merket i 2013

Fokuset på bærekraftig destinasjonsutvikling har økt i løpet av prosjektperioden i hele Sverige. Markeringen av Sälen og Idre som bærekraftige reisemål har skapt stor interesse i media, men også gjennom forespørsler til SITE II om å delta og holde foredrag på flere bærekraftskonferanser rundt om i Sverige.

SITE3:

De fire SITE-destinasjonene har sammen med kommunene gjennomgått en omfattende re-merking/resertifiseringsprosess og er alle godkjent innenfor det norske systemet «Merket for bærekraftig reisemål» for 3 nye år. Trysil var først i Norge som ble godkjent etter den nye standarden 3.0 for bærekraftige reisemål.

Uten å identifisere NÅ-tilstanden til ønsket NY-tilstand, går vi oss bort i bærekraftsarbeidet. For å vite at det prioriteres rett, anbefales å gjøre en GAP-analyse (=sammenligne nå-tilstand med en ønsket ny-tilstand).

Det ble satt av økonomiske ressurser i SITE3-prosjektet, slik at GSTC-krediterte konsulenter kunne gjøre GAP-analyser av enkeltbedrifter for de som ønsket det. Disse fikk da bedre oversikt over hvilke inngrep som var mest nyttige.

GAP-analyse har blitt brukt aktivt i arbeidet med å motivere medlemsbedrifter til å jobbe i bærekraftig retning. I de svenske kommunene Älvdalen og Malung-Sälen har «rundabordssamtaler» resultert i GSTCs GAP-analyser.

Et 10-talls bedrifter/organisasjoner gjorde også GAP-analyser av sin virksomhet gjennom SITE-prosjektet. Arbeidet førte til både god forankring, nye handlingsplaner og etablering av Grønne Team som har ansvar for å videreføre arbeidet med bærekraft.

  • Trysil ble resertifisert i 2016, 2019 og 2022.
  • Engerdal ble resertifisert i 2020 og 2023.
  • Idre og Sälen ble resertifisert i 2022.

 

Plan for SITE4:

For å bygge videre på arbeidet med Bærekraftig Reisemål, er målet for SITE4 å utvikle en verdiskapende forretningsmodell knyttet til bærekraftig mobilitet og Agenda 2030.

Det handler om at nye bærekraftige mobilitetsløsninger skal være lønnsomme og attraktive, både for brukere og for leverandører til å bygge bærekraftig mobilitet.

Skisserte løsninger er alle sett i miljøperspektiv bærekraftige, og bedriftene som skal være noen av disse mobilitetsløsningene, må også innarbeide bærekraftsperspektivet i sin forretningsutvikling, noe som i seg selv krever omfattende omstilling av virksomheten.

 

Videre lesning:

Verdensmålene/Agenda 2030:
Vårt arbeid med Agenda 2030 og verdensmålene - Svensk FN-forbund

GSTC:
Global Sustainable Tourism Council (GSTC): Kriterier, standarder, sertifiseringer (gstcouncil.org) Bärekraftig Reiseliv: Merket for Bærekraftig Reisemål (visitnorway.com)